Telefón: +421 905 877 337 (Po-Pia: 8:00-17:00) Mail: kontakt@palivoruzomberok.sk

GDPR

Stránka sa týka webu palivoruzomberok.sk a partnerského webu drevoruzomberok.sk

 

1.Cookies

Používanie cookies je v súčasnosti v rámci väčších webových stránok úplnou samozrejmosťou. Vďaka cookies Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejšiu užívateľskú skúsenosť.

1.1. Čo je „cookie“ / sú súbory “cookie” ?

Ide o pomerne malý rozsah údajov, ktoré odošle navštívená webová stránka do Vášho zariadenia (počítač, tablet, smartfón) vo forme súboru. Vo Vašom zariadení sa tento súbor údajov uloží a pri každom ďalšom zobrazení webovej stránky odošle Vaše zariadenie informáciu nášmu serveru.

Vďaka súboru cookie dokáže webová stránka zistiť, či ste ju už navštívili a o ktoré informácie ste mali záujem.

1.2 Prečo používame cookies?

Väčšina internetových stránok, vrátane týchto, využíva cookies. Účelom cookies je zjednodušiť a spríjemniť Vám používanie našich webových stránok.

1.3. Spracúvanie cookies

Súbory cookies môžete slobodne kedykoľvek vymazať, alebo vopred nastaviť Váš internetový prehliadač tak, aby prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo Vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať Vám cookie. Rovnako, ak si však neprajete používanie cookies, môžete prostredníctvom nastavení prehliadača zakázať využívanie súborov cookies. Čo sa týka cookies od skupiny European Interactive Digital Advertising Alliance v Európe (Facebook, Google a ďalší) tie môžete vypnúť tu.

1.4. Aké druhy cookies využívame

Relačné súbory cookies, ktoré sú automaticky vymazané, akonáhle opustíte naše stránky. Pomáhajú v priebehu návštevy stránok ich správnemu zobrazeniu.

Permanentné súbory cookies, ktoré sa ukladajú a môžu obsahovať anonymný identifikátor vášho prehliadača.

Avšak ani tieto cookies vás samy o sebe neidentifikujú ako jednotlivca, iba identifikujú prístup k stránkam a správanie používateľov pristupujúcich z určitého zariadenia (počítač, tablet, smart phone). Všetky údaje sú anonymné, najmä na účely štatistík používania stránok.

Permanentné súbory cookies sa používajú hlavne na meranie a reklamu.

 

Meracie cookie má spoznať opakovanú návštevu našich webových stránok z rovnakého prehliadača na rovnakom zariadení a sledovať aktivity návštevníkov pri prezeraní stránok.

Reklamné cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na našich webových stránkach i iných webových stránkach na internete, ktoré sú zapojené do tohto reklamného systému. Cielená reklama je zobrazená na základe správania anonymného užívateľa či skupín užívateľov na webových stránkach, vďaka identifikácii ich prehliadača, ako bolo popísané vyššie. Ak ste napríklad minule hľadali výhodné mobilné volania, pri vašej ďalšej návšteve vám cielená reklama pravdepodobne ponúkne alebo pripomenie práve túto službu.

Táto stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookies. Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to: – prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google, – remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov), – rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov). Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pre odmietnutie týchto cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

 

2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Týmto informačným listom Vám chceme poskytnúť informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov a o právach, ktoré máte podľa predpisov o ochrane osobných údajov.

 

2.1. Kto nesie zodpovednosť za spracúvanie Vašich osobných údajov?

 

PeMi TEAM s.r.o., Liptovská Štiavnica 524, 034 01  Liptovská Štiavnica

IČO: 50694791
DIČ: 2120462300
IČ DPH: SK2120462300

 

Web: www.palivoruzomberok.sk

E-mail: kontakt@palivoruzomberok.sk

 

Našu zodpovednú osobu / kontaktnú osobu pre otázky osobných údajov môžete kontaktovať e-mailom na kontakt@palivoruzomberok.sk: názov emailu prosím označte “Otázka pre DPO”.

 

2.2. Aké kategórie osobných údajov spracúvame a odkiaľ ich máme?

 

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nám ako zákazníci sami poskytnete. Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

 

  1. Celé meno (meno, priezvisko popr. titul)
  2. Kontaktné údaje (tel. č., e-mail)

 

Nespracúvame žiadne osobitné  kategórie osobných údajov.

 

2.3. Aké sú účely a právny základ spracúvania osobných údajov?

 

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa držíme ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a iných relevantných právnych predpisov.

 

  1. Vami poskytnuté údaje spracúvame len za účelom spätného kontaktovania Vašej osoby.

 

Ak by sme v budúcnosti mali Vaše osobné údaje spracúvať aj na iný, vyššie neuvedený účel, prípadne by spracúvanie vychádzalo za rámec Vašich primeraných očakávaní ako zákazníka, budeme Vás o tom predbežne informovať resp. si vypýtame si od Vás súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

2.4. Komu Vaše osobné údaje poskytujeme?

 

V rámci našej firmy majú prístup k Vašim osobným údajom len tie osoby, ktoré ich spracúvajú a následne Vás kontaktujú. Okrem toho údaje môžu spracúvať aj iní zamestnanci, ku pracovnej náplni ktorých to patrí, napr. oddelenie marketingu, správca siete.

Na plnenie niektorých našich zákonných a zmluvných povinností využívame služby externých poskytovateľov služieb a subdodávateľov. Patria k nim: Google, Facebook.

Okrem toho môžeme poskytovať Vaše osobné údaje ďalším príjemcom, predovšetkým orgánom verejnej moci, ak je to nevyhnutné na plnenie si našich zákonných povinností.

 

2.5. Aké práva si môžete ako dotknutá osoba podľa GDPR uplatniť?

 

Na vyžiadanie Vás budeme informovať, o tom, či a aké Vaše osobné údaje sú nami spracúvané a poskytneme ďalšie súvisiace informácie (čl. 15 GDPR). Okrem toho si môžete uplatniť právo na opravu (čl. 16 GDPR), vymazanie (čl. 17 GDPR), obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), prenosnosť (čl. 20 GDPR) osobných údajov. Môžete tiež kedykoľvek odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám predtým poskytli, avšak to nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Taktiež to nebude mať vplyv na spracúvanie údajov, ktoré nám GDPR umožňuje spracúvať aj bez súhlasu.

 

V rozsahu, v akom spracúvame Vaše osobné údaje na účely našich oprávnených záujmov, môžete proti spracúvaniu namietať z dôvodov, týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Vtedy už nebudeme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (čl. 21, ods. 1 GDPR). Čo sa týka nášho spracúvania Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, môžete proti takému spracúvaniu kedykoľvek namietať bez udania dôvodov (čl. 21, ods. 2  GDPR).

 

Na tieto účely nás môžete kedykoľvek kontaktovať (viď kontaktné údaje vyššie). Vašu žiadosť sa budeme snažiť vyriešiť čo najskôr, a v každom prípade sme povinní vyriešiť ju v rámci lehôt stanovených zákonom (hlavne čl. 12 GDPR).

 

Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

 

2.6. Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?

 

Údaje sú uchovávané iba v zabezpečenej online mailovej databáze do doby, kým vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou má aktívny charakter. Pokiaľ teda prestávame spolu komunikovať z tejto databázy budete v priebehu 6 mesiacov vymazaný.

 

2.7. Budú sa Vaše údaje prenášať do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie?

 

Prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie neplánujeme.

 

2.8. Ste povinní nám Vaše osobné údaje poskytnúť?

 

Poskytnutie Vami Vašich osobných údajov je založené výlučne na Vašom rozhodnutí a Vašom záujme o naše produkty/služby.

 

2.9. Týkajú sa ma procesy automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania?

 

Nie, rozhodnutia ktoré sa Vás týkajú prijímame na základe osobného posúdenia.

Scroll to top